برچسب: (سه-گاه)-(۱۵:۳۲—۲۰:۰۷)-نوازندگان:-نجاحی،-مجید-(‎سنتور)-خواننده-آواز:-قوامی-(فاخته‌ای)،-حسین-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-گو-خلق-بدانند-که-من-عاشق-و-مستم

غزل ۳۶۶ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – گو خلق بدانند که من عاشق و مستم 0

غزل ۳۶۶ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

گو خلق بدانند که من عاشق و مستمآوازه درست است که من توبه شکستمگر دشمنم ایذا کند و دوست ملامتمن فارغم از هر چه بگویند که هستمای نفس که مطلوب تو ناموس و ریا بوداز بند تو برخاستم و خوش بنشستماز روی نگارین تو...