برچسب: ادامه-ی-آواز-و-نی-(نهفت،-عشاق،-رهاب،-فرود-با-تحریر-بسته-نگار،-گردانیه)

غزل ۴۳۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ما گدایان خیل سلطانیم 0

غزل ۴۳۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ما گدایان خیل سلطانیم

ما گدایان خیل سلطانیمشهربند هوای جانانیمبنده را نام خویشتن نبودهر چه ما را لقب دهند آنیمگر برانند و گر ببخشایندره به جای دگر نمی‌دانیمچون دلارام می‌زند شمشیرسر ببازیم و رخ نگردانیمدوستان در هوای صحبت یارزر فشانند و ما سر افشانیممر خداوند عقل و دانش...