برچسب: اسلام

کتاب از فریب تا رهایی in quest of truth نوشته shifa mustapha 1

معرفی کتاب: In Quest of Truth (از فریب تا رهایی)

یکی از کتابهای خوبی که در سال 95 خواندم دربارۀ سیر دگرگونی درونی یک خانم مسیحی استرالیایی و مطالعۀ او برای کشف حقیقت از درون کتب تاریخی و مذهبی مسیحیت است. نام این کتاب In quest of truth: from deception to deliverance و نویسندۀ...