برچسب: تصنیف-سه-گاه-۱

غزل ۳۵۳ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – رفیق مهربان و یار همدم 0

غزل ۳۵۳ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – رفیق مهربان و یار همدم

رفیق مهربان و یار همدمهمه کس دوست می‌دارند و من همنظر با نیکوان رسمیست معهودنه این بدعت من آوردم به عالمتو گر دعوی کنی پرهیزگاریمصدق دارمت والله اعلمو گر گویی که میل خاطرم نیستمن این دعوی نمی‌دارم مسلمحدیث عشق اگر گویی گناه استگناه اول...