برچسب: تصنیف-چهارگاه(سیمین)

غزل ۴۷۵ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – به است آن یا زنخ یا سیب سیمین 0

غزل ۴۷۵ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – به است آن یا زنخ یا سیب سیمین

به است آن یا زنخ یا سیب سیمینلب است آن یا شکر یا جان شیرینبتی دارم که چین ابروانشحکایت می‌کند بتخانه چیناز آن ساعت که دیدم گوشوارشز چشمانم بیفتاده‌ست پروینهر آن وقتی که دیدارش نبینمجهانم تیره باشد بر جهان بینبه خوابی آرزومندم ولیکنسر بی...