برچسب: خان-وحدت

غزل شمارهٔ ۳۵۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – تو را در دلبری دستی تمامست 0

غزل شمارهٔ ۳۵۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – تو را در دلبری دستی تمامست

تو را در دلبری دستی تمامستمرا در بی‌دلی درد و سقامستبجز با روی خوبت عشقبازیحرامست و حرامست و حرامستهمه فانی و خوان وحدت تومدامست و مدامست و مدامستچو چشم خود بمالم خود جز توکدامست و کدامست و کدامستجهان بر روی تو از بهر روپوشلثامست...