برچسب: دیده-بی-خواب

غزل ۵۱۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 0

غزل ۵۱۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابیچه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیبه چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمدبزه کردی و نکردند مؤذنان ثوابینفس خروس بگرفت که نوبتی بخواندهمه بلبلان بمردند و نماند جز غرابینفحات صبح دانی ز چه روی...