برچسب: ساز-و-آواز-"بوی-عشق"

غزل ۴۴۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان 0

غزل ۴۴۹ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان

چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمنداندل از انتظار خونین دهن از امید خندانمگر آن که هر دو چشمش همه عمر بسته باشدبه ورع خلاص یابد ز فریب چشم بنداننظری مباح کردند و هزار خون معطلدل عارفان ببردند و قرار هوشمندانسر کوی ماه...