برچسب: شمع-و-پروانه

غزل شمارهٔ ۲۰۱۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ساقیا برخیز و می در جام کن 0

غزل شمارهٔ ۲۰۱۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ساقیا برخیز و می در جام کن

ساقیا برخیز و می در جام کنوز شراب عشق دل را دام کننام رندی را بکن بر خود درستخویشتن را لاابالی نام کنچرخ گردنده تو را چون رام شدمرکب بی‌مرکبی را رام کنآتش بی‌باکی اندر چرخ زنخاک تیره بر سر ایام کنمذهب زناربندان پیشه...

غزل شمارهٔ ۲۰۱۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – بشنو از دل نکته‌های بی‌سخن 0

غزل شمارهٔ ۲۰۱۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – بشنو از دل نکته‌های بی‌سخن

بشنو از دل نکته‌های بی‌سخنو آنچ اندر فهم ناید فهم کندر دل چون سنگ مردم آتشی استکو بسوزد پرده را از بیخ و بنچون بسوزد پرده دریابد تمامقصه‌های خضر و علم من لدندر میان جان و دل پیدا شودصورت نو نو از آن عشق...

غزل شمارهٔ ۴۲۷ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – در دل و جان خانه کردی عاقبت 0

غزل شمارهٔ ۴۲۷ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – در دل و جان خانه کردی عاقبت

در دل و جان خانه کردی عاقبتهر دو را دیوانه کردی عاقبتآمدی کاتش در این عالم زنیوانگشتی تا نکردی عاقبتای ز عشقت عالمی ویران شدهقصد این ویرانه کردی عاقبتمن تو را مشغول می‌کردم دلایاد آن افسانه کردی عاقبتعشق را بی‌خویش بردی در حرمعقل را...