برچسب: عشق-آمد

غزل شمارهٔ ۱۶۶۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای گزیده یار چونت یافتم 0

غزل شمارهٔ ۱۶۶۰ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای گزیده یار چونت یافتم

ای گزیده یار چونت یافتمای دل و دلدار چونت یافتممی گریزی هر زمان از کار مادر میان کار چونت یافتمچند بارم وعده کردی و نشدای صنم این بار چونت یافتمزحمت اغیار آخر چند چندهین که بی‌اغیار چونت یافتمای دریده پرده‌های عاشقانپرده را بردار چونت...

غزل شمارهٔ ۹۷۱ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – عشق تو مست و کف زنانم کرد 0

غزل شمارهٔ ۹۷۱ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – عشق تو مست و کف زنانم کرد

عشق تو مست و کف زنانم کردمستم و بیخودم چه دانم کردغوره بودم کنون شدم انگورخویشتن را ترش نتانم کردشکرینست یار حلواییمشت حلوا در این دهانم کردتا گشاد او دکان حلواییخانه‌ام برد و بی‌دکانم کردخلق گوید چنان نمی‌بایدمن نبودم چنین چنانم کرداولا خم شکست...

غزل شمارهٔ ۳۲۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانمت 0

غزل شمارهٔ ۳۲۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانمت

آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانمتبی دل و بیخودت کنم در دل و جان نشانمتآمده‌ام بهار خوش پیش تو ای درخت گلتا که کنار گیرمت خوش خوش و می‌فشانمتآمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سراهمچو دعای عاشقان فوق فلک...