برچسب: همسایه

غزل ۴۲۰ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ما همه چشمیم و تو نور ای صنم 0

غزل ۴۲۰ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

ما همه چشمیم و تو نور ای صنمچشم بد از روی تو دور ای صنمروی مپوشان که بهشتی بودهر که ببیند چو تو حور ای صنمحور خطا گفتم اگر خواندمتترک ادب رفت و قصور ای صنمتا به کرم خرده نگیری که منغایبم از ذوق...