برچسب: هین-سخن-تازه-بگو-تا-دو-جهان-تازه-شود

غزل شمارهٔ ۵۴۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 0

غزل شمارهٔ ۵۴۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شودوارهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شودخاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشدیا همگی رنگ شود یا همه آوازه شودهر که شدت حلقهٔ در زود برد حقه زرخاصه که در باز کنی...