برچسب: پیوند-۲

غزل شمارهٔ ۱۵۷ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما 0

غزل شمارهٔ ۱۵۷ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما

ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نماای مراد و حاصلم باری بیا رویی نمامشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف توای گشاد مشکلم باری بیا رویی نمااز ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگوای تو راه و منزلم باری بیا رویی نمادرربودی...

غزل شمارهٔ ۱۵۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیا 0

غزل شمارهٔ ۱۵۶ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیا

ای هوس‌های دلم بیا بیا بیا بیاای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیامشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف توای گشاد مشکلم بیا بیا بیا بیااز ره منزل مگو دیگر مگو دیگر مگوای تو راه و منزلم بیا بیا بیا بیادرربودی از...