برچسب: کیست-در-این-شهر-که-او-مست-نیست

غزل شمارهٔ ۵۱۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – کیست در این شهر که او مست نیست 0

غزل شمارهٔ ۵۱۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – کیست در این شهر که او مست نیست

کیست در این شهر که او مست نیستکیست در این دور کز این دست نیستکیست که از دمدمه روح قدسحامله چون مریم آبست نیستکیست که هر ساعت پنجاه باربسته آن طره چون شست نیستچیست در آن مجلس بالای چرخاز می و شاهد که در...