برچسب: بت

غزل شمارهٔ ۷۵ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای خواجه نمی‌بینی این روز قیامت را 0

غزل شمارهٔ ۷۵ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – ای خواجه نمی‌بینی این روز قیامت را

ای خواجه نمی‌بینی این روز قیامت رااین یوسف خوبی را این خوش قد و قامت راای شیخ نمی‌بینی این گوهر شیخی رااین شعشعه نو را این جاه و جلالت راای میر نمی‌بینی این مملکت جان رااین روضه دولت را این تخت و سعادت رااین...

غزل شمارهٔ ۷۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آمد بت میخانه تا خانه برد ما را 0

غزل شمارهٔ ۷۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آمد بت میخانه تا خانه برد ما را

آمد بت میخانه تا خانه برد ما رابنمود بهار نو تا تازه کند ما رابگشاد نشان خود بربست میان خودپر کرد کمان خود تا راه زند ما راصد نکته دراندازد صد دام و دغل سازدصد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما رارو سایه...