برچسب: خمُش-باش

غزل شمارهٔ ۹۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا 0

غزل شمارهٔ ۹۲ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا

زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالازهی قدر و زهی بدر تبارک و تعالیزهی فر زهی نور زهی شر زهی شورزهی گوهر منثور زهی پشت و تولازهی ملک زهی مال زهی قال زهی حالزهی پر و زهی بال بر افلاک تجلیچو جان سلسله‌ها...