برچسب: در-گیسوی-او-پیچید

غزل شمارهٔ ۱۸۷۹ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آرایش باغ آمد این روی چه روی است این 0

غزل شمارهٔ ۱۸۷۹ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آرایش باغ آمد این روی چه روی است این

آرایش باغ آمد این روی چه روی است اینمستی دماغ آمد این بوی چه بوی است ایناین خانه جنات است یا کوی خرابات استیا رب که چه خانه‌ست این یا رب که چه کوی است ایندر دل صفت کوثر جویی ز می احمردل پر...

غزل شمارهٔ ۲۷ – حافظ – غزلیات – در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 0

غزل شمارهٔ ۲۷ – حافظ – غزلیات – در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دستمست از می و میخواران از نرگس مستش مستدر نعل سمند او شکل مه نو پیداوز قد بلند او بالای صنوبر پستآخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیستوز بهر چه گویم نیست با وی...