برچسب: ساز-و-آواز-دشتی-"داغ-دوستی"

غزل ۴۰۷ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم 0

غزل ۴۰۷ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم

تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلممثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلممن چو به آخرت روم رفته به داغ دوستیداروی دوستی بود هر چه بروید از گلممیرم و همچنان رود نام تو بر زبان منریزم و همچنان بود...