برچسب: (سه-گاه)-(۱۶:۲۶—۱۷:۳۱)-نوازندگان:-لطفی،-محمدرضا-(‎تار)-خواننده-آواز:-شجریان،-محمدرضا-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-شکست-عهد-مودت-نگار-دلبندم

غزل ۳۷۷ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – شکست عهد مودت نگار دلبندم 0

غزل ۳۷۷ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – شکست عهد مودت نگار دلبندم

شکست عهد مودت نگار دلبندمبرید مهر و وفا یار سست پیوندمبه خاک پای عزیزان که از محبت دوستدل از محبت دنیا و آخرت کندمتطاولی که تو کردی به دوستی با منمن آن به دشمن خون خوار خویش نپسندماگر چه مهر بریدی و عهد بشکستیهنوز...