برچسب: غزل-۳۵۲

غزل ۳۵۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم 0

غزل ۳۵۲ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم

جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدمصانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدمخورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهانوصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلمگفتم چو طاووسی مگر عضوی ز عضوی خوبترمی‌بینمت چون نیشکر شیرینی از سر تا قدمچندان...