برچسب: لاله-رخان

غزل ۲۸۴ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید 0

غزل ۲۸۴ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید

به کوی لاله رخان هر که عشقباز آیدامید نیست که دیگر به عقل بازآیدکبوتری که دگر آشیان نخواهد دیدقضا همی‌بردش تا به چنگ باز آیدندانم ابروی شوخت چگونه محرابیستکه گر ببیند زندیق در نماز آیدبزرگوار مقامی و نیکبخت کسیکه هر دم از در او...