برچسب: (ماهور)-(۱۹:۲۶—۲۲:۳۱)-نوازندگان:-عبدالوهاب-شهیدی-(‎بربط-عود)-خواننده-آواز:-عبدالوهاب-شهیدی-سراینده-شعر-آواز:-سعدی-شیرازی-(غزل)-مطلع-شعر-آواز:-من-اگر-نظر-حرام-است-بسی-گناه-دارم

غزل ۳۹۱ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم 0

غزل ۳۹۱ – سعدی – دیوان اشعار – غزلیات – من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارمچه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارمستم از کسیست بر من که ضرورت است بردننه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارمنه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستننه مقام ایستادن نه گریزگاه دارمنه اگر همی‌نشینم نظری کند...