برچسب: پریچهره

غزل شمارهٔ ۸۲ – حافظ – غزلیات – آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت 0

غزل شمارهٔ ۸۲ – حافظ – غزلیات – آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفتآیا چه خطا دید که از راه خطا رفتتا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بینکس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفتبر شمع نرفت از گذر آتش دل دوشآن دود که از...