برچسب: یار-چه-کار-آیدت؟

غزل شمارهٔ ۳۲۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت 0

غزل شمارهٔ ۳۲۳ – مولوی – دیوان شمس – غزلیات – آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت

آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدتوان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدتآن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه‌ایوان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدتآن نفسی که باخودی بسته ابر غصه‌ایوان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدتآن نفسی که باخودی...